ความเป็นมา

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
Somdech Phra Debaratana Medical Center


ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ ๒๕๑๒ โดยมีพันธกิจในด้านผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ การวิจัย การรักษาพยาบาล การบริการวิชาการและการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ที่ผ่านมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินงานที่ดี ได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ในทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนผู้รับบริการด้านต่างๆ  ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรักษาพยาบาลที่มีผู้ป่วยมาขอรับการตรวจรักษาด้วยตนเองและผู้ป่วยรับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆ เป็นจำนวนมากโดย ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ให้บริการผู้ป่วยนอกประมาณวันละ ๕,๐๐๐ ราย และรับผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลประมาณ ๔๕,๐๐๐  คน แม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงสถานที่ให้บริการโดยเพิ่มจำนวนห้องตรวจและเตียงรับผู้ป่วย จำนวนหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่พอเพียง ทำให้เกิดสภาพความแออัด สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้รับบริการไม่พอเพียง ส่งผลให้การดำเนินพันธกิจต่างๆ เป็นไปได้ไม่เต็มที่และไม่สามารถขยายบริการ ตลอดจนการรองรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาได้ ทั้งที่ทางคณะฯมีทรัพยากรบุคคลทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงหลากหลายสาขา

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ดังกล่าว ทางคณะฯจึงได้มีโครงการจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ บริเวณสี่แยกตึกชัย เขตราชเทวี ในการนี้ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ก่อสร้างอาคาร ๙ ชั้น ซึ่งสูงกว่าที่ทางราชการกำหนดไว้เพียง ๔ ชั้น  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ จัดสร้างโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่บริเวณแยกตึกชัย บนถนนพระรามที่ ๖ ตัดกับถนนราชวิถี บนเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๙๙.๘๖ ตารางวา เป็นอาคารสูง ๙ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๓ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ประกอบอาคารรวม ๙๙,๕๕๓ ตารางเมตร เป็นอาคารที่มุ่งเน้นการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นหลัก มีห้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจำนวน ๒๘๐ ห้อง ห้องพักผู้ป่วยใน ๒๘๓ ห้อง ห้องผ่าตัด ๑๒ ห้อง ห้องรักษาผู้ป่วยวิกฤต ๒๒ ห้อง เตียงรักษาทารกแรกเกิดวิกฤต ๓๒ เตียง เตียงบำบัดระยะสั้นและเคมีบำบัดรวม ๔๐ เตียง และส่วนบริการอื่นๆ


วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คือ

  ๑. ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มโดยได้รับการบริบาลในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด
  ๒. ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ
  ๓. สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ
  ๔. ให้มีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นหลักอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้บนหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและธำรงไว้ซึ่งความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ คำนึงถึงความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

ได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกบางส่วนตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อเปิดให้บริการเต็มที่แล้วจะสามารถให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ปีละกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ รายและผู้ป่วยในปีละ ๑๒,๐๐๐ ราย นอกจากจะให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแล้ว อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ เพื่อออกไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศของทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิกและการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ค้นคว้าได้เผยแพร่ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทยต่อไป

พิธีเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี