พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์”


พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์”


          เมื่อการก่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วเสร็จ คณะฯ ได้วางเป้าหมายให้เป็นอาคารในลักษณะศูนย์การแพทย์ที่เป็นแหล่งรวมของศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ (Excellence center) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะฯ จึงได้ขอพระราชทานนาม ศูนย์การแพทย์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับพระราชทานนามว่า “ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” “Somdech Phra Debaratana Medical Center” (SDMC) เพื่อเป็นชื่อของหน่วยงานในอาคารแห่งนี้