การวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างอาคาร

          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดี ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารโครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เลิศฤทธิ์  จงมั่นคงชีพ เป็นผู้อำนวยการโครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ มีหน้าที่กำกับดูแลการก่อสร้างอาคาร และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานเรื่องการวางศิลาฤกษ์

พิธีวางศิลาฤกษ์  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ พิธีวางศิลาฤกษ์  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ พิธีวางศิลาฤกษ์  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
   

   

พิธีวางศิลาฤกษ์  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์          การวางศิลาฤกษ์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ มีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เป็นองค์ประธาน เริ่มโดยพิธีพราหมณ์ใน เวลา ๑๔.๑๙ นาฬิกา หลังจากคณบดีจุดธูปเทียน นายศิริพงษ์ วัชโรทัย พนักงานพิเศษหัวหน้าโหรหลวงและพราหมณ์ สำนักงานพระราชวังอ่านโองการบวงสรวงบูชาฤกษ์ จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ หลังจากคณบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้อำนวยการโครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์กล่าวเรียนเชิญคณบดีขึ้นกล่าวรายงาน สมเด็จพระพุฒาจารย์หลั่งน้ำเจิมที่แผ่นศิลาฤกษ์ อิฐทอง นาก เงิน พลอย ๙ สี สมเด็จพระพุฒาจารย์ตอกไม้มงคล ลงปูน วางแผ่น อิฐ ทอง นาก เงิน พลอย ๙ สี คณบดีและคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่สมเด็จพระพุฒาจารย์และพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี