รูปภาพดอกไม้ ในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

          ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย และเพื่อให้บรรยากาศภายในโรงพยาบาลมีความสวยงามและสดชื่น ทำให้ผู้ป่วยเกิดความสุขทางใจ จึงมีการวาดภาพสีน้ำมันรูปดอกไม้ที่หลากหลาย ทั้งดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม (รวยรินหอมกลิ่นดอกไม้) ดอกไม้ในวรรณคดีไทย(นานาพันธุ์พฤกษกวี) ไม้ดอกของไทย (พฤกษาสยามงามดอกไม้ไทย) ดอกไม้ที่มีชื่อเพราะ (ดอกไม้งามนามเพราะ) และดอกไม้ที่มีสีสันสดใส (มหัศจรรย์สีสันพรรณไม้) ทั้งหมด ๖๓๐ รูป โดยอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส และทีมศิลปิน ประดับในบริเวณห้องผู้ป่วย ห้องตรวจ และตามห้องโถงต่างๆ อีกทั้งห้องประทับบนชั้น ๙ อีก ๑๑ รูป รวมเป็น ๖๔๑ รูป อีกทั้งได้มีการประพันธ์โคลงกลอนประกอบภาพโดยอาจารย์สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล เพื่อทำให้ได้มีการเรียนรู้ชื่อของดอกไม้ ความงดงามและคุณค่าของดอกไม้ไทยมากยิ่งขึ้น