ความมุ่งหมายในการให้บริการการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

  ๑) พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลสู่ระดับสากล
  ๒) ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าตามแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Evidence based medicine)
  ๓) มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ มีการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ และให้การตอบสนองอย่างทันท่วงที
  ๔) เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้รับบริการ
  ๕) ขยายเวลาให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกตามความสะดวกของผู้ป่วยและญาติ
  ๖) กำหนดค่าบริการรักษาพยาบาลที่เป็นธรรมและเหมาะสม
  ๗) เพิ่มโอกาสและทางเลือกสำหรับผู้ป่วยและประชาชน ในการเลือกตรวจรักษาและรับบริการสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
  ๘) เพิ่มการบริการสุขภาพเชิงรุกในหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก โดยรับจัดการคลินิกสุขภาพ หน่วยอนามัย หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสุขภาพให้แก่องค์กรต่างๆ