โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

          ในระยะเดียวกันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับพันธกิจด้านการรักษาพยาบาลของคณะฯ ได้แบ่งการบริหารหน่วยงานที่ให้บริการเป็น ๓ โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสามารถตอบสนองผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม สำหรับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้ยึดแนวคิดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมาเป็นหลักในการกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามลักษณะการให้บริการผู้ป่วย โดยไม่จัดแบ่งตามภาควิชาเหมือนที่เคยปฏิบัติ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับพันธกิจด้านการศึกษา วิชาการ และการวิจัยมากกว่า รูปแบบการจัดหน่วยงานเป็นแบบผสมผสาน โดยมีการแยกงานส่วนหนึ่งออกมาดำเนินการต่างหากจากอาคารหลัก แต่ก็ยังมีงานบางส่วนที่ใช้การบริการจัดการร่วมกัน ได้แก่ งานพยาธิวิทยา งานเวชระเบียน งานตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วย งานคลัง และงานเวชสารสนเทศ เป็นต้น

          เนื่องจากในการให้บริการรักษาพยาบาล จะต้องอาศัยบุคลากรหลากหลายวิชาชีพมาร่วมกันทำงานเป็นทีม ดังนั้นในการบริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์จึงทำการคัดสรรผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากวิชาชีพต่างๆ มาร่วมกำกับดูแลฝ่ายและงานต่างๆ ทั้งจากโรงพยาบาลหลักและที่รับใหม่จากภายนอก


คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยายคะ