แนวทางการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แบ่งตามพันธกิจด้านต่างๆ ได้ดังนี้


 
 
๑) ด้านการรักษาพยาบาล
     เน้นการรักษาพยาบาลตติยภูมิ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์ตรวจสุขภาพและความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ
โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก

๒) ด้านการเรียนการสอน 
     เน้นการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน เพื่อออกไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

๓) ด้านการวิจัย  
    จัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิกและหน่วยบริหารจัดการและศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยในทุกกลุ่มอายุ

๔) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
     ส่งเสริมให้ผู้มารับบริการได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนการนำไปปฏิบัติ ดูแลตนเอง และครอบครัว