You are here

RFS

          การบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ ต้องมีการจัดการที่ดีทั้งด้านคลินิกและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญงานทางคลินิกมากกว่า ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลในการบริการผู้ป่วย งานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลที่สำคัญ ได้แก่ การดูแลอาคารสถานที่ การบำรุงรักษาเครื่องมือ ระบบงานสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ และเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เป็นต้น งานเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรงทั้งในด้านผลการรักษาและด้านจิตใจ ปัจจุบันหน่วยงานรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากลได้ให้ความสนใจกับงานด้านนี้และนำมาเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณารับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
          งานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ในหลากหลายสาขา เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะฯได้ดำเนินการแยกการบริหารจัดการงานด้านสิ่งอำนวยบริษัท อาร์ เอฟ เอส จำกัด (RFS Co.,Ltd.)ความสะดวก ออกจากงานทางคลินิก ในการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้จัดตั้งเป็นบริษัท โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ในด้านการดำเนินงานได้ว่าจ้างที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อให้คำปรึกษาและจัดการควบคู่กันไป โดยกำหนดให้ร่วมวางระบบและฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทให้ดำเนินงานได้เองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
          บริษัท อาร์ เอฟ เอส จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจด้านการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ มีความปลอดภัย และสร้างความพอใจและความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพแก่ผู้มาใช้บริการ ในการนี้ทางคณะฯได้คัดเลือกบริษัท วาเมด เฮลท์แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มาให้คำปรึกษาและดำเนินการ http://www.rfs.co.th/

ประเภทธุรกิจ
          ให้บริการการบริหารจัดการอาคารโรงพยาบาลครบวงจร โดยการนำนวัตกรรมการจัดการบริหารอาคารสมัยใหม่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้สอยของอาคาร เพื่อให้อาคาร อุปกรณ์เครื่องมือและระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม รวมทั้งมีความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อวางระบบและดำเนินการบริหารจัดการงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  ๒. ขยายการพัฒนางานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารโรงพยาบาลไปยังทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย
  ๓. สร้างและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลรักษาอาคารโรงพยาบาลและครุภัณฑ์การแพทย์
  ๔. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการบริการ

  • ดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค สุขาภิบาลและระบบปรับอากาศภายในอาคาร
  • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
  • บริหารจัดการงานโภชนาการ
  • รักษาความสะอาดพื้นที่ภายในและโดยรอบอาคาร การกำจัดขยะ
  • บริหารจัดการที่จอดรถในอาคาร
  • ดูแลสวนและสิ่งแวดล้อม
  • การบริการผ้า
  • บริหารจัดการพื้นที่เพื่อจัดสวัสดิการแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  • บริหารจัดการด้านการขนส่งภายในและภายนอกอาคาร