ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่องแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เอกสารแนบ

 

 

..............................................................................................

 ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565  

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี