แจ้งงดให้บริการชั่วคราวของห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 โดยงดรับสิ่งส่งตรวจจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ

 
งดให้บริการห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

 
แจ้งงดให้บริการชั่วคราวคลินิกแก้ไขการพูดและการตรวจได้ยินสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ที่ อาคาร 4 และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์