แจ้งงดให้บริการชั่วคราว คลินิกพิเศษจิตเวชนอกเวลาราชการ

วันที่ 22, 29 - 31 ธันวาคม 2560 - วันที่ 1 - 2 มกราคม 2561

 
ขอแจ้งปิดบริการชั่วคราว ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค)

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. และเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้...