สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา งดให้บริการชั่วคราวคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม)

วันที่ 26-27 กันยายน 2562 เวลา 16.30-19.30 น. และวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. 

...
 
ประกาศ งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยผู้ป่วยจะได้รับแจ้งการเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ จดหมาย SMS และสามารถเลื่อนนัดได...