แจ้งปิด-ย้าย ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 และเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

...
 
แจ้งปิดหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก (4IC) ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

 
แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 และ วันที่ 12 - 16 เมษายน 2561

 
แจ้งงดให้บริการชั่วคราว คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 1, 16 มีนาคม 2561