ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิต และค่าตรวจทางพยาธิ...

 
แจ้งย้ายหอสังเกตอาการหญิงชั่วคราว  งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ไปยังหอผู้ป่วย SDIPD 85 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจบริจาคโลหิต

วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และห้องรับบริจาคโลหิต อาคารสมเด็จพระเทพ...

 
การประชุมวิชาการและงานพบปะครอบครัวผู้ป่วยพราเดอร์-วิลลี่ ประจำปี ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน...

 
การทำลายเวชระเบียน

หากต้องการเก็บประวัติ โปรดแจ้งที่งานเวชระเบียน โทร. 02-200-4015 หรือ 02-201-1120 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม...

 
สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน ครั้งที่ 7

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ...

 
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้่ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

 
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้่ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

 
ขอเชิญร่วมงาน Dietitian Day

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม

 
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ถวายสังฆทาน

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ศูนย์อาหารรามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการ

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์...