สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณปริมาณรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Internal Dosimetry in Nuclear Medicine) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณปริมาณรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Internal Dosimetry in Nuclear Medicine) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบ Onsite ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการคำนวณปริมาณรังสีในงานเวช-ศาสตร์นิวเคลียร์ และมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการเก็บภาพและคำนวณปริมาณรังสีโดยใช้เครื่องมือและซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency) จำนวน  ท่าน ได้แก่ Dr. Lefteris Livieratos จาก King’s College London ประเทศ สหราชอาณาจักร