You are here

คําแนะนําการตรวจ PSMA-PET Scan

       คําแนะนําการตรวจ PSMA-PET Scan  เป็นการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยเครื่อง เพทซีที-สแกน โดยใช้สาร Ga-68 PSMA ที่เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเมื่อฉีดเข้าร่างกายก็จะไปจับที่เนื้อเยื่อของต่อมลูกหมากทําให้ ได้ภาพถ่ายทางรังสีที่ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากได้  Click PDF

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297