คำแนะนำการตรวจ PET-CT-หัวใจ

 

       เครื่อง PET/CT สามารถถ่ายภาพเพื่อตรวจดูการทํางานของอวัยวะภายในร่างกายในระดับ โมเลกุลโดยอาศัยคุณสมบัติของสารเภสัชรังสีที่ฉีดเข้าไปในตัวผู้ป่วย สารที่ใช้ในการตรวจคือ 18F-FDG ซึ่งสารเภสัชรังสนีี้จะแพร่กระจายไปตามกระแสเลือดและเนื้อเยื่อโดยขบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) ของร่างกาย เซลล์ที่ผิดปกติเช่น เซลล์ที่มีการติดเชื้อจะมีอัตราการเกิดเมตาบอลิสมสูง ทําให้ตรวจพบรังสีแกมมาในบริเวณเซลล์ที่ติดเชื้อมากกว่าบริเวณอื่นๆ Click PDF