รังสีวินิจฉัย

หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา (ชั้น 2)
           งานบริการอื่นๆ : บริการผู้ป่วยนอก, บริการผู้ป่วยในและคลินิกนอกเวลาราชการ

บริการผู้ป่วยนอก
           หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา บริการเอกซเรย์ 3 ประเภทคือ
           1. บริการเอกซเรย์ทั่วไปทั่วร่างกาย    
           2. บริการเอกซเรย์ตรวจพิเศษทางรังสี
           3. บริการเอกซเรย์ตรวจพิเศษทางรังสีเกี่ยวกับเส้นเลือด

 เปิดบริการ เวลา 7.30 - 16.30 น. ในเวลาราชการ

 

*** ฉุกเฉิน : บริการเอกซเรย์ทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมง ***

1. บริการเอกซเรย์ทั่วไปทั่วร่างกาย
การบริการเอกซเรย์ทั่วไปทั่วร่างกายมีห้องเอกซเรย์บริการ 4 ห้อง แยกประเภทส่วนที่ตรวจ ดังนี้
           1.1  ห้องเอกซเรย์ หมายเลข 6 ให้บริการถ่ายเอกซเรย์ส่วนศีรษะ คอ และท่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับศีรษะ และให้บริการ     
                 เอกซเรย์ฟันทั้งหมด เอกซเรย์จัดฟัน (Panoramic & Cephalogram) และบริการตรวจพิเศษทางรังสีต่อมน้ำลาย
                 (Sialogram) ซึ่งผู้ป่วยต้องเดินได้และนั่งได้
           1.2 
ห้องเอกซเรย์หมายเลข 7 และ 8 บริการเอกซเรย์ทุกส่วนของร่างกายเอกซเรย์ผู้ป่วย และทุกสภาวะ
           1.3  ห้องเอกซเรย์หมายเลข 9 ให้บริการเอกซเรย์ปอดเพียงอย่างเดียว (Chest) ซึ่งผู้ป่วยจะต้องสามารถเดินและยืนได้
           1.4  Portable (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่) บริการผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาที่หน่วยรังสีวินิจฉัยได้ เช่น ที่หอผู้ป่วย (Ward)
                 และหน่วยฉุกเฉิน (ER) และห้องผ่าตัด (OR)

2. การบริการตรวจพิเศษทางรังสี
           การบริการตรวจพิเศษทาง รังสี จำเป็นต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากในการตรวจพิเศษทางรังสี ผู้ป่วยต้องเตรียมตัวก่อนการตรวจซึ่งการให้บริการตรวจพิเศษทางรังสี ของ หน่วยรังสีวินิจฉัย มี 3 ประเภท คือ
           2.1 การบริการตรวจพิเศษทางรังสี
             
1.) การตรวจด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound/Ultrasound Doppler) ผู้ป่วยรับการตรวจที่ห้องเอกซเรย์หมายเลข 5 มี
             
     เตียงไว้รองรับบริการทั้งหมด 7 เตียง สามารถให้บริการผู้ป่วยจำนวน 70 – 90 ราย/วัน
              2.) การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (Intra-Venous Pyelography) ผู้ป่วยรับการตรวจที่ห้องเอกซเรย์หมาย
                   เลข 11 สามารถให้บริการผู้ป่วยจำนวน 6 – 8 ราย/วัน
              3.) ห้องเอกซเรย์หมายเลข 10 ให้บริการตรวจพิเศษทางรังสีหลายการตรวจ ตามตารางการนัด
              4.) ห้องเอกซเรย์หมายเลข 15 – 16 ให้บริการการตรวจลำไส้ใหญ่ (Barium Enema) การตรวจกระเพาะ
                   
อาหาร (Upper GI) และ การตรวจหลอดอาหาร (Barium Swallowing)

 

 คลินิคนอกเวลาราชการเปิดบริการ วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 12.00 น.

ขั้นตอนการเตรียมตัวการตรวจเอกซเรย์พิเศษมีดังนี้
 
          1. การตรวจต่อมน้ำลาย (Sialography)
          2. การตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก (Upper GI & Long GI)
          3. การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (Intra-Venous Pyelography)
          4. การตรวจด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound)
          5. การตรวจไขสันหลัง (Mylelography)
          6. การตรวจลำไส้ใหญ่ (Barium Enema)

การรับผลเอกซเรย์
           ให้ บริการรับเรื่องขอผลเอกซเรย์ในลักษณะเป็นแผ่นซีดี หรือแผ่นฟิล์ม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ และให้บริการเก็บข้อมูลเอกซเรย์ในรูปแบบไฟล์ (file) เข้าระบบ PACS เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอน และเพื่อการวินิจฉัยโรค หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม โทร. 02-2011349

 

3. การตรวจพิเศษทางรังสีเกี่ยวกับหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา (Angiogram + Intervention DSA)
 
           1.) การตรวจและรักษาโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท(Diagnostic and Intervention Neuroradiology)
                การตรวจสวนหลอดเลือดของโรงพยาบาลรามาธิบดี เครื่องเอกซเรย์ทันสมัยที่ใช้เทคโนโลยีสูงที่สุดในปัจจุบัน คือ
                การใช้เทคนิกภาพเชิงซ้อนให้เห็นเฉพาะหลอดเลือด (Digital subtraction-DSA) และใช้ข้อมูลในการฉีดสีเพียง
                ครั้งเดียวต่อหนึ่งหลอดเลือด (Rotational angiogram) โดยมีข้อดีคือ ผู้ป่วยได้รับสารทึบรังสีน้อยลงในขณะที่ได้
                ข้อมูลภาพละเอียดมากขึ้น นำไปสู่การรักษาที่ได้ผลดีขึ้น
           2.) การรักษาต่อเนื่องการตรวจและรักษาโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท (Diagnostic and Interventional
                Neuroradiology) การรักษาต่อเนื่องด้วยสายสวนหลอดเลือด(Interventional Neuroradiology) เป็นการ
                รักษาชนิดใหม่ ที่ก้าวหน้าและปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เช่น การใส่ขดลวด (GDC Coils) ในรายที่มีเส้น
                เลือดโป่งพอง เป็นต้น
                สถานที่ติดต่อ : ห้อง ตรวจและรักษาหลอดเลือดสมองและระบบประสาท ห้องเอกซเรย์หมายเลข 12 หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับปรึกษาทั้งจากโรงพยาบาลของรัฐและโรง พยาบาลเอกชน