สำนักงานภาควิชารังสีวิทยา

           สำนักงานบริหารทั่วไป ภาควิชารังสีวิทยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักรังสีการแพทย์ พนักงานเอกซเรย์ และบุคลากรของภาควิชารังสีวิทยาทั่วไป  รวมทั้ง ภาควิชา/หน่วยงานอื่นๆภาคในคณะฯ และหน่วยงานหรือสถานพยาบาลอื่นๆ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า ภายนอกคณะฯ ที่มาติดต่อ ภาควิชารังสีวิทยา   รวมถึงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ประทับใจ       อีกทั้งยังมีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของภาควิชาฯให้บรรลุตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ภาควิชาฯกำหนดไว้   รวมถึงให้การสนันสนุนงานด้านการบริการรักษาพยาบาล  โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 จุดเน้นในการพัฒนา

  1. จัด ระบบงานด้านต่างๆ ภายใต้ภารกิจหลักของภาควิชารังสีวิทยา  ให้มีความสะดวก คล่องตัว ถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการให้บริการสำหรับงานแต่ละเรื่องให้เหมาะสม และสามารถทดแทนกันได้หากมีความจำเป็น  มีการจัดทำคู่มือกี่ปฏิบัติงาน (Work Instraction) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และมีการทบทวนการปฏิบัติงานเป็นระยะเพื่อสามารถประเมิน วิเคราะห์ภาระงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
  2. จัด ให้มีการโครงการหรือหลักสูตร เพื่อเสนอให้ภาควิชาฯ สนับสนุนให้มีโครงการที่เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ บุคลากรของภาควิชาฯ  ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยตรง  รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรสำนักงานภาควิชารังสีวิทยา และหน่วยรังสีวินิจฉัย