ปี 2566

No Title ชื่ออาจารย์ หน่วย subspecialty  Keyword from Paper Link
1 Krisem M, Jenjitranant P, Thampongsa T, Wongwaisayawan S. Appendiceal wall thickness and Alvarado score are predictive of acute appendicitis in the patients with equivocal computed tomography findings. Sci Rep 2023;13(1). doi: 10.1038/s41598-023-27984-8. ผศ.พญ.พินพร เจนติตรานันท์
ผศ.นพ.ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ
DX  ER Acute Disease; Adult; Appendicitis; Appendix; Female; Humans; Male; Middle Aged; Retrospective Studies; Sensitivity and Specificity; Tomography, X-Ray Computed; Young Adult https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36653425/
2 Phomtum D, Charoenphun P, Thongklam K, Rittinak A, Vittayachokkitikhun S, Dangpraset M, et al. Determination of volume-specific correction factors and geometry effects of90Y activity measurement in dose calibrators. J Assoc Med Sci 2023;56(1):182-6. ผศ.ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี NM - Yttrium-90, volume-specific correction factor, geometry effect, dose calibrator https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bulletinAMS/article/view/259036
3  Charoensuk J, Laothamatas J, Sungkarat W, Worapruekjaru L, Hooncharoen B, Chousangsuntorn K. Axial loading during supine MRI for improved assessment of lumbar spine: comparison with standing MRI. Acta Radiol 2023;64(1):217-27. อ.ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ DX -  Axial loading; low back pain; lumbar lordosis lumbosacral spinal compression; neurogenic claudication; upright magnetic resonance imaging. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34939453/
4 Nguyen TN, Qureshi MM, Klein P, Yamagami H, Mikulik R, Czlonkowska A, et al. Global Impact of the COVID-19 Pandemic on Stroke Volumes and Cerebrovascular Events: A 1-Year Follow-up. Neurology. 2023 ;100(4):e408-e421. doi: 10.1212/WNL.0000000000201426. อ.พญ.สุรวรรณ์ บุญญะการกุล DX INR  All global neurology, All Cerebrovascular disease/Stroke, COVID-19, Cohort studies,
Intracerebral hemorrhage
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36257718/
5 Wibulpolprasert P, Agopian V, Dumronggittigule W, Lee YS, Yuen A, Raman SS, Markovic D, Lu DS. MR Imaging Biomarkers in HCC: Outcomes Correlation in Liver Transplant Listed Patients. Clin Transplant. 2023:e14919. doi: 10.1111/ctr.14919. ผศ.พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ DX Abdomen diagnostic techniques and imaging: magnetic resonance imaging; liver disease: malignant; liver transplantation: living donor. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36716121/
6 Dechaphunkul A, Danchaivijitr P, Jiratrachu R, Dechaphunkul T, Sookthon C, Jiarpinitnun C, et al. Real-world evidence of cisplatin versus carboplatin in patients with locally advanced nasopharyngeal carcinoma receiving concurrent chemoradiotherapy: A multicenter analysis. Asia-Pac J Clin Oncol 2023;19(1):51-61. ผศ.พญ.ชุลีพร เจียรพินิจนันท์ RT - carboplatin; chemoradiotherapy; cisplatin; nasopharyngeal carcinoma. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35394108/
7 Assawapanumat W, Udomphon S, Kampaengtip A, Yaset S, Han X, Nittayacharn P, et al. 99mTc /SPIO-loaded polymeric micelles as MRI and SPECT imaging, cancer-targeted nanoprobe for liver cancer detection. J Drug Deliv Sci Technol 2023;79. doi: 10.1016/j.jddst.2022.104060 อ.ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ DX -  Technetium-99 mMRISPECTHepatocellular carcinomaGalactose conjugated micellesSPIO https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773224722009716
8 Anurathapan U, Tim-Aroon T, Zhang W, Sanpote W, Wongrungsri S, Khunin N. Comprehensive and long-term outcomes of enzyme replacement therapy followed by stem cell transplantation in children with Gaucher disease type 1 and 3. Pediatr Blood Cancer. 2023;70(3):e30149. doi: 10.1002/pbc.30149. ศ. น.ต.หญิง พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ DX MSK HSCT following ERT in Gaucher disease; long-term outcomes. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36562549/
9 Atiksawedparit P, Sathapornthanasin T, Chalermdamrichai P, Sanguanwit P, Saksobhavivat N, Saelee R. Using computed tomography to evaluate proper chest compression depth for cardiopulmonary resuscitation in Thai population: A retrospective cross-sectional study. PLoS One. 2023;18(2):e0279056. doi: 10.1371/journal.pone.0279056. ผศ.พญ.นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์ DX ER Cardiac Tamponade; Cardiopulmonary Resuscitation; Cross-Sectional Studies; Female; Heart Massage; Humans; Male; Middle Aged; Retrospective Studies; Southeast Asian People; Thailand; Tomography, X-Ray Computed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36735661/
10 Tritanon O, Mataeng S, Apirakkan M, Panyaping T. Utility of high-resolution magnetic resonance vessel wall imaging in differentiating between atherosclerotic plaques, vasculitis, and arterial dissection. Neuroradiology. 2023;65(3):441-451. 1. ผศ.พญ.อรนันท์ ไตรตานนท์
2. ผศ.นพ.มังกร อภิรักษ์กานต์
3. รศ.นพ.ธีรพล ปัญญาปิง
DX Nuro Imaging
INR
Atherosclerosis; Dissection; Vasculitis; Vessel wall imaging https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36456894/
11 Panyaping T, Rodjit M, Keorochana G. Reliability of Cervical Neural Foramen Stenosis Grading Based on Axial Three-Dimensional Magnetic Resonance Images. J Med Assoc Thailand 2023;106(2):193-199.  รศ.นพ.ธีรพล ปัญญาปิง DX  Nuro Imaging Cervical spine; Neural foramen stenosis; MRI; Grading http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/13783
12 Panyaping T, Punpichet M, Tunlayadechanont P, Tritanon O. Usefulness of a Rim-Enhancing Pattern on the Contrast-Enhanced 3D-FLAIR Sequence and MRI Characteristics for Distinguishing Meningioma and Malignant Dural-Based Tumor. AJNR Am J Neuroradiol 2023;44(3):247-253. 1. รศ.นพ.ธีรพล ปัญญาปิง
2. ผศ.พญ.พัดชา ตุลยาเดชานนท์
3. ผศ.พญ. อรนันท์ ไตรตานนท์
DX  Nuro Imaging Contrast Media; Humans; Image Enhancement; Magnetic Resonance Imaging; Meningeal Neoplasms; Meningioma; Retrospective Studies https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36732030/
13 Intang A, Oonsiri P, Kingkaew S, Chatchumnan N, Tangboonduangjit P, Stansook N, et al. Investigation of alanine dosimeter for output measurement in radiotherapy: Results from multicenter in Thailand. J Assoc Med Sci 2023;56(2):106-116. 1. อ.ดร.พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิต
2. อ.ดร.นวลจันทร์ สท้านสุข
3. อ.ดร.ศุภลักษณ์ ขจรคำ
Phy  -  Alanine dosimeter; output measurement; radiotherapy https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bulletinAMS/article/view/258395
14 Tritanon O, Khunvutthidee S, Kobkitsuksakul C, Jindahra P, Panyaping T. Differentiation between aggressive and benign intracranial non-cavernous dural arteriovenous fistulas using cortical venous reflux on susceptibility weighted images. Eur J Radiol 2023;162. 1. ผศ.พญ.อรนันท์ ไตรตานนท์
2. รศ.นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุล
3. รศ.นพ.ธีรพล ปัญญาปิง
DX Nuro Imaging
INR
Angiography, Digital Subtraction; Central Nervous System Vascular Malformations; Female; Humans; Magnetic Resonance Imaging; Male; Predictive Value of Tests; Retrospective Studies; Veins https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36990052/
15  Chutivanidchayakul F, Suwatanapongched T, Petnak T. Clinical and chest radiographic features of missed lung cancer and their association with patient outcomes. Clin Imaging 2023;99:73-81. ศ. น.ต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ DX Chest Chest radiograph; Chest X-ray; Lung cancer; Missed lung cancer; Mortality; Outcomes https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37121220/
16 Kaewlai R, Chatpuwaphat J, Maitriwong W, Wongwaisayawan S, Shin C-, Lee CW. Radiologic Imaging of Traumatic Bowel and Mesenteric Injuries: A Comprehensive Up-to-Date Review. Korean J Radiol 2023;24(5):406-423. ผศ.นพ.ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ DX ER GI tract; Injuries; Mesentery; Radiologists; Tomography, X-Ray computed https://europepmc.org/article/pmc/pmc10157329
17  Jujui-eam A, Sirachainan N, Hongeng S, Hansasuta A, Boongird A, Tritanon O, et al. Long-term treatment outcomes of pediatric low-grade gliomas treated at a university-based hospital. Child's Nerv Syst 2023;39(5):1173-82. 1. ผศ.พญ.อรนันท์ ไตรตานนท์
2. รศ.พญ.มัณฑนา ธนะไชย
3. รศ. นพ.ทพ. ธิติ สว่างศิลป์
4. ผศ.นพ.รวี เรืองกาญจนเศรษฐ
5. อ.นพ.ราศิน วรวงศากุล
6. รศ.พญ.พุฒิพรรณ พัวทวีพงษ์
DX - Low-grade glioma; Pediatric brain tumor; Survival https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36574012/
18 Pierre K, Haneberg AG, Kwak S, Peters KR, Hochhegger B, Sananmuang T, et al. Applications of Artificial Intelligence in the Radiology Roundtrip: Process Streamlining, Workflow Optimization, and Beyond. Semin Roentgenol 2023;58(2):158-169. 1. ผศ.พญ.ทิพารมณ์ สนั่นเมือง
2. ผศ.พญ.พัดชา ตุลยาเดชานนท์
DX  Nuro Imaging  Artificial Intelligence; Humans; Radiology; Workflow https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37087136/
19 Panyaping T, Tritanon O, Wisetsathon P, Chansakul T, Pongpitcha P. Accuracy of apparent diffusion coefficient values for distinguishing between pineal germ cell tumour and pineoblastoma. Clin Radiol 2023;78(7):e494-e501. 1. รศ.นพ.ธีรพล ปัญญาปิง
2. ผศ.พญ.อรนันท์ ไตรตานนท์
3. อ.พญ.ธนิสรา จันทร์สกุล
DX Nuro Imaging Brain Neoplasms; Diagnosis, Differential; Diffusion Magnetic Resonance Imaging; Humans; Pineal Gland; Pinealoma; Retrospective Studies; Sensitivity and Specificity https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37037704/#:~:text=A%20cut%2Doff%20value%....
20 Surabotsophon M, Laohachavalit P, Ponglikitmongkol S, Chuncharunee S, Sudsang T, Thanachartwet V, et al. Secondary dengue serotype 1 infection causing dengue shock syndrome with rhombencephalitis and bleeding associated with refractory thrombocytopenia: A case report. Heliyon 2023;9(6). อ.พญ.ธันวา สุดแสง DX Nuro Imaging

Case report; Dengue; Encephalitis; Refractory thrombocytopenia; Rhombencephalitis

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023046273
21 Pichayawat C, Chokthaweesak W, Leelawongs S, Chanthanaphak E, Tritanon O, Putthirangsiwong B. Acute unilateral orbital varix thrombosis in preexisting bilateral orbital varices: illustrative case. J Neurosurg Case Lessons. 2023 Jun 19;5(25):CASE23132. doi: 10.3171/CASE23132. 1. ผศ.นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค
2. ผศ.พญ.อรนันท์ ไตรตานนท์
DX Neuro Imaging
INR
bilateral orbital varices; embolization; orbital varix thrombosis; sclerotherapy. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37354429/
22  Tritanon O, Boonsang W, Chansakul T, Jindahra P, Panyaping T. Diagnostic Value of Dynamic Contrast-Enhanced (DCE), Dynamic Susceptibility Contrast (DSC) and Arterial Spin Labeling (ASL) Perfusion MRI for Differentiation of High-Grade and Low-Grade Gliomas. J Med Assoc Thai 2023;106:476-86. 1. ผศ.พญ.อรนันท์ ไตรตานนท์
2. อ.พญ.ธนิสรา จันทร์สกุล
3. รศ.นพ.ธีรพล ปัญญาปิง
  Nuro Imaging DCE; DSL; ASL; Perfusion MR; Glioma http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/13845#
23  Panyaping T, Udomkaewkanjana N, Keandoungchun J. Utility of dual energy CT in differentiating clot in acute ischemic stroke. Neuroradiol J. 2023;36(4):435-441. รศ.นพ.ธีรพล ปัญญาปิง DX Nuro Imaging acute ischemic stroke; computed tomography angiography; dual energy computed tomography; red blood cells-poor thrombi; red blood cells-rich thrombi; thrombus. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36541086/
24 Ngamphaiboon N, Chairoungdua A, Dajsakdipon T, Jiarpinitnun C. Evolving role of novel radiosensitizers and immune checkpoint inhibitors in (chemo)radiotherapy of locally advanced head and neck squamous cell carcinoma. Oral Oncol. 2023 Oct;145:106520. doi: 10.1016/j.oraloncology.2023.106520 ผศ.พญ.ชุลีพร เจียรพินิจนันท์ RT  -  Bowel ischemia; Case report; Damage control surgery; Impacted feces; Stercoral colitis; Stercoral impaction https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37467684/
25 Chatrasingh M, Wiratkapun C, Suthakorn J. A generalized closed-form solution for 3D registration of two-point sets under isotropic and anisotropic scaling. Results in Physics 2023. doi:org/10.1016/j.rinp.2023.106746. ศ.พญ.ชลทิพย์ วิรักตกพันธ์ DX Mammogram Anisotropic ScalingNon-uniform scalingPoint set registration3D registrationUltrasound images https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379723005399
26 Chen M, Fargen KM, Mocco J, Siddiqui AH, Miyachi S, Mahadevan, et al. World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology (WFITN) Federation Assembly neurointerventional surgery safety checklist. J Neurointerv Surg. 2023;15(7):623-28. ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา DX  INR Angiography; Intervention; Standards; Technique. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37147004/
27 Hirunpat P, Panyaping T, Taebunpakul P, Charoensri A, Hirunpat S. Susceptibility-weighted imaging is helpful in diagnosis of cerebral gnathostomiasis. Neuroradiol J. 2023;36(3):315-318. รศ.นพ.ธีรพล ปัญญาปิง DX Nuro Imaging Cerebral gnathostomiasis; SWI; parasitic infection; susceptibility weighted imaging. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36242093/
28 Charatcharoenwitthaya N, Jaisamrarn U, Songpatanasilp T, Kuptniratsaikul V, Unnanuntana A, Sritara C, et al. Summary of the Thai Osteoporosis Foundation (TOPF) Clinical Practice Guideline on the diagnosis and management of osteoporosis 2021. Osteoporos Sarcopenia. 2023;9(2):45-52. รศ.พญ.ชนิกา ศรีธรา NM -  Fracture; Guideline; Osteoporosis; Thai. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37496989/
29 Lilyasari O, Goo HW, Siripornpitak S, Abdul Latiff H, Ota H, Caro-Dominguez P. Multimodality diagnostic imaging for anomalous pulmonary venous connections: a pictorial essay. Pediatr Radiol. 2023 ;53(10):2120-2133. รศ.พญ.สุวิภาภรณ์ ศิริรพิทักษ์ DX CVS Anomalous pulmonary venous return; Cardiac catheterization; Computed tomography, spiral; Echocardiography; Heart defects, congenital; Imaging, magnetic resonance. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37202498/
30 Panpikoon T, Treesit T, Bua-Ngam C, Feinggumloon S, Pichitpichatkul K, Sriprachyakul A, Aimprasittichai S, Chimcherd A, Thirapattaraphan C, Lertudomphonwanit C, Tanpowpong P. Early postoperative duplex ultrasound findings of the hepatic artery in postoperative vascular complications from paediatric liver transplantation. J Ultrasound. 2023 ;26(3):703-710 1. รศ.นพ.ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล
2. อ.พญ.ธรินทร ตรีสิทธิ์
3. ผศ.นพ.ชินรัตน์ บัวงาม
4. อ.พญ.ศศิกร เฟื่องกำลูน
5. อ.พญ.แก้วพิชชา พิชิตพิเชษฐกุล
6. อ.พญ.อภิชญา ศรีปรัชญากุล
DX Body Intervention
CVS
Duplex ultrasound; HV-IVC stenosis; HV-IVC thrombosis; Hepatic artery stenosis; Hepatic artery thrombosis; Paediatric liver transplantation; Portal vein stenosis; Portal vein thrombosis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36264540/
31 Seangleulur A, Thakkinstian A, Supaopaspan W, Kwankua A, Sukkasem W, Kunawudhi A, et al. Optimizing the Yield of Abnormal Preoperative Chest Radiographs in Elective Non-cardiothoracic Surgery: Development of a Risk Prediction Score and External Validation. World J Surg. 2023 ;47(11):2698-2707. 1. ผศ.นพ. วราวุฒิ สุขเกษม
2. รศ.นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
DX Chest
Abdomen
 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37674044/
32 Jarunnarumol N, Kamalian S, Lev MH, Gupta R. Neuroradiology Applications of Dual and Multi-energy Computed Tomography. Radiol Clin North Am. 2023 Nov;61(6):973-985. อ.นพ.ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล DX ER Dual-energy CT; Head and neck imaging; Material decomposition; Multispectral CT; Neuroimaging; Spectral imaging; Stroke; Virtual monochromatic. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37758364/
33 Wongwaisayawan S, Krutsri C, Koosaksathaporn A, Choikrua P. Diagnosis and emergency surgical management of stercoral colitis-induced colonic ischemia: A case report and literature review. International Journal of Surgery Case Reports. 2023. doi: 10.1016/j.ijscr.2023.108864 ผศ.นพ.ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ DX ER Bowel ischemia; Case report; Damage control surgery; Impacted feces; Stercoral colitis; Stercoral impaction Read more click
34  Panyaping T, Tepkidakarn N, Kiatthanabumrung S, Wattanatranon D, Tritanon O. Usefulness of apparent diffusion coefficient values for distinguishing between squamous cell carcinoma and malignant salivary gland tumor of the head and neck. The Neuroradiology Journal. 2023;36(5):548-554. 1. รศ.นพ.ธีรพล ปัญญาปิง
2. ผศ.พญ. อรนันท์ ไตรตานนท์
DX  Nuro Imaging ADC; DWI; malignant salivary gland tumor; squamous cell carcinoma https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/19714009231163561?icid=int.sj-a...
35

Theerapancharoen W, Chanthanaphak E, Lueangapapong P, Na Ayudhaya SS. Spinal Extramedullary Arteriovenous Fistulas: A 15-Year Endovascular Treatment Experience in a Tertiary Care Hospital in Thailand. Int J Spine Surg. 2023;17(4):570-578.

 

1. อ.พญ.สุรวรรณ์ บุญญะการกุล
2. ผศ.นพ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล
3. ศ.น.ท.หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
DX INR ADC; DWI; malignant salivary gland tumor; squamous cell carcinoma https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37055176/
36 Puataweepong P, Dhanacha M, Ruangkanchanasetr R, Boonyawan K, Hansasuta A, Saetia K, Yongvithisatid P. Long-term clinical outcomes of stereotactic radiotherapy for bilateral vestibular schwannomas in neurofibromatosis type 2 patients. J Neurooncol. 2023 ;164(3):587-595. 1. รศ.พญ.พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ์
2. รศ.พญ.มัณฑนา ธนะไชย
3. อ.นพ.รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์
RT  - Neurofibromatosis type 2; Stereotactic radiosurgery; Stereotactic radiotherapy; Vestibular schwannoma. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37702975/
37 Ang YLE, Zhao X, Reungwetwattana T, Cho B-C, Liao B-C, Yeung R, et al. A Phase II Study of Osimertinib in Patients with Advanced-Stage Non-Small Cell Lung Cancer following Prior Epidermal Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor (EGFR TKI) Therapy with EGFR and T790M Mutations Detected in Plasma Circulating Tumour DNA (PLASMA Study). Cancers 2023;15:4999. https://doi.org/10.3390/cancers15204999. ศ. น.ต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ DX  Chest EGFR T790M mutations; Osimertinib; circulating tumour DNA; next-generation sequencing; mechanisms of resistance https://www.mdpi.com/2072-6694/15/20/4999