ปี 2565

No Title ชื่ออาจารย์ หน่วย subspecialty  Keyword from Paper Link
1 Dechaphunkul T, Ngamphaiboon N, Danchaivijitr P, Jiratrachu R, Geater SL, Pattaranutaporn P, et al. Benefits of prophylactic percutaneous gastrostomy in patients with nasopharyngeal cancer receiving concurrent chemoradiotherapy: A multicenter analysis. Am J Otolaryngol Head Neck Med Surg 2022;43(2). doi
10.1016/j.amjoto.2021.103356
นพ. ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร
ผศ. พญ. ชุลีพร เจียรพินิจนันท์
RT  -  Prophylactic percutaneous endoscopic gastrostomy, Nasopharyngeal cancer, Concurrent chemoradiation, Weight loss, Treatment tolerance www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196070921004579
2 Cheng KY, Fuangfa P, Shirazian H, Resnick D, Smitaman E. Osteochondritis dissecans of the talar dome in patients with tarsal coalition. Skelet Radiol 2022;51(1):191-200. นพ. ประมาณ เฟื่องฟ้า DX MSK Hindfoot valgus; Osteochondritis dissecans; Pes planus; Talar dome; Tarsal coalition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34160680/
3  Tolend M, Junhasavasdikul T, Cron RQ, Inarejos Clemente EJ, von Kalle T, Kellenberger CJ, et al. Discrete Choice Experiment on a Magnetic Resonance Imaging Scoring System for Temporomandibular Joints in Juvenile Idiopathic Arthritis. Arthritis Care Res 2022;74(2):308-16. พญ. ธิติพร ชุณหสวัสดิกุล DX Pediatric   Arthritis, Juvenile; Humans; Magnetic Resonance Imaging; Severity of Illness Index; Temporomandibular Joint https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33555146/
4 Sanitsakul H, Woratanarat P, Jaovisidha S, Woratanarat T. Validation of the height-width measurement in Perthes disease among interpreters of different experience levels. J Pediatr Orthop Part B 2022;31(4):350-8. ศ. น.ต.หญิง พญ. สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ DX MSK  Child; Cross-Sectional Studies; Humans; Legg-Calve-Perthes Disease; Observer Variation; Radiography; Reproducibility of Results https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34985010/
5 Pongpunprut S, Panburana P, Wibulpolprasert P, Waiyaput W, Sroyraya M, Chansoon T, et al. A Comparison of Shear Wave Elastography between Normal Myometrium, Uterine Fibroids, and Adenomyosis: A Cross-Sectional Study. Int J Fertil Steril 2022;16(1):49-54. ผศ. พญ. พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ DX Abdomen Adenomyosis; Elasticity; Elasticity Imaging Techniques; Leiomyoma; Uterus. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35103432/
6 Ponin L, Poomthavorn P, Pirojsakul K, Lerkvaleekul B, Soponkanaporn S, Chitrapazt N, et al. Long-term growth and final adult height outcome in childhood-onset systemic lupus erythematosus. Pediatr Rheumatol 2022;20(1). doi
10.1186/s12969-022-00663-0
ผศ. พญ. นิยตา จิตรภาษย์ DX MSK Children; Connective tissue disease; Corticosteroids; Growth impairment; Pediatric; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35073942/
7 Lapkittichot S, Chirappapha P, Rermluk N. Borderline phyllodes tumor arising in accessory breast tissue at the axilla. Radiol Case Rep 2022;17(4):1110-4. พญ. ศรัณย์ธร ลาภกิตติโชติ DX Mammogram  aged; Article; axilla; breast biopsy; breast tissue; cancer surgery; case report; clinical article; echomammography; ectopic breast; female; histology; human; human tissue; mammography; mitosis rate; needle biopsy; phyllodes tumor https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8829523/
8 Sakulpisuti C, Chamroonrat W, Tepmongkol S. Cutaneous Management after Extravasation of High-Concentrated Amino Acid Solution Administered for Renal Protection in PRRT. Tomography 2022;8(1):356-63. พญ. ชนินาถ สกุลพิสุทธิ์
ผศ. พญ. วิชชนา จำรูญรัตน์
NM  -  amino acid; cutaneous lesion; extravasation; peptide receptor radionuclide therapy (PRRT). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35202194/
9 Srisuwarn P, Sethakarun S, Nongnuch A, Jongjirasiri S, Sritara C, Klyprayong P, et al. Dialysate Magnesium and Coronary Artery Calcification, Bone Mineral Density, and Cramping in Maintenance Hemodialysis: A Quasi-experimental Study. Kidney Med 2022;4(2). doi
10.1016/j.xkme.2021.08.009
รศ. นพ. สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ
รศ. พญ. ชนิกา ศรีธรา
DX/NM CVS/NM cardiovascular disease; CKD; cramp; dialysis; ESRD; kidney; osteoporosis https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259005952100217X
10 Putthirangsiwong B, Vongsilpavattana V, Leelawongs S, Chanthanaphak E, Tunlayadechanont P, Chokthaweesak W. Superior Ophthalmic Vein Embolism Following Forehead Augmentation with Autologous Fat Injection. Aesthet Plast Surg 2022;46(1):450-5. ผศ. นพ. เอกฉัตร ฉันธนาภัค
พญ. พัดชา ตุลยาเดชานนท์
INR/DX Neuro Intervention/Neuro Imaging  Autologous fat injection; Fat embolism; Superior ophthalmic vein; Vein occlusion. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34231025/
11 Wanotayan R, Wongsanit S, Boonsirichai K, Sukapirom K, Buppaungkul S, Charoenphun P, et al. Quantification of histone H2AX phosphorylation in white blood cells induced by ex vivo gamma irradiation of whole blood by both flow cytometry and foci counting as a dose estimation in rapid triage. PLoS ONE 2022;17. doi
10.1371/journal.pone.0265643
 อ.ดร. พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์ NM  -  Dose-Response Relationship, Radiation; Flow Cytometry; Histones; Humans; Leukocytes; Lymphocytes; Phosphorylation; Triage https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35320288/
12 Puttanawarut C, Sirirutbunkajorn N, Tawong N, Jiarpinitnun C, Khachonkham S, Pattaranutaporn P, et al. Radiomic and Dosiomic Features for the Prediction of Radiation Pneumonitis Across Esophageal Cancer and Lung Cancer. Front Oncol 2022;12. doi
10.3389/fonc.2022.768152
ผศ.พญ.ชุลีพร เจียรพินิจนันท์
อ.นพ.ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร
RT  -  DVH; dosiomic; esophageal cancer; machine learning; radiation pneumonitis; radiomic; radiotherapy. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35251959/
13 Worawongsakul R, Steinmeier T, Lin Y-, Bauer S, Hardes J, Hecker-Nolting S, et al. Proton Therapy for Primary Bone Malignancy of the Pelvic and Lumbar Region – Data From the Prospective Registries ProReg and KiProReg. Front Oncol 2022;12. doi
10.3389/fonc.2022.805051
อ.นพ.ราศิน วรวงศากุล RT  -  Proton therapy; bone malignancy; bone tumor; lumbar; pelvic; sarcoma. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35251976/
14 Ketsuwan S, Tanpowpong P, Ruangwattanapaisarn N, Phaopant S, Suppalarkbunlue N, Kooanantkul C, et al. Intravenous Metoclopramide to Improve the Success Rate of Blind Bedside Post-pyloric Placement of Feeding Tube in Critically Ill Children: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Front Pediatr 2021;9. doi
10.3389/fped.2021.739247
ผศ.พญ.นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล DX Pediatric  post-pyloric feeding, metoclopramide, blind bedside placement, nasojejunal feeding, critically ill children https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8727866/
15  Pongmee P, Wittayakornrerk S, Lekwuttikarn R, Pakdeeto S, Watcharakuldilok P, Prempunpong C, et al. Epidermolysis Bullosa With Congenital Absence of Skin: Congenital Corneal Cloudiness and Esophagogastric Obstruction Including Extended Genotypic Spectrum of PLEC, LAMC2, ITGB4 and COL7A1. Front Genet 2022;13. doi
10.3389/fgene.2022.847150
อ.พญ.ธิติพร ชุณหสวัสดิกุล DX Pediatric  bilateral hydronephrosis; cloudy cornea; epidermolysis bullosa with pyloric atresia; intestinal obstruction; reflux nephropathy. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35432467/
16 Harntaweesup S, Krutsri C, Sumritpradit P, Singhatas P, Thampongsa T, Jenjitranant P, et al. Usefulness and outcome of whole-body computed tomography (pan-scan) in trauma patients: A prospective study. Ann Med Surg (Lond). 2022 ;76:103506. doi: 10.1016/j.amsu.2022.103506.  ผศ. พญ. พินพร เจนจิตรานันท์
ผศ. นพ. ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ
ผศ. พญ. นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์
DX ER The pan-scan facilitates timely detection of significant unexpected organ injuries such as the skull base, occult pneumothorax, small bowel, and retroperitoneum. It also helps to prioritize management and increases the diagnostic confidence of trauma surgeons, leading to better outcomes without delay. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35495401/#:~:text=Conclusions%3A%20The%20pan%2Dscan%20facilitates,to%20better%20outcomes%20without%20delay.
17  Wibulpolprasert P, Hawanit J, Phongkitkarun S, Kijvikai K, Worawichawong S. Multiparametric MRI for Prostate Cancer Detection Using PI-RADS v2 Compared with MRI/Ultrasound Fusion- Guided Biopsy. J Med Assoc Thailand 2022;105(3):254-62. ผศ. พญ. พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ
รศ. นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
DX Abdomen Multiparametric MRI; MRI/ultrasound fusion-guided prostate biopsy; Prostate cancer detection; PI-RADS v2 http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/13284
18 Sakulpisuti C, Sritara C, Kositwattanarerk A, Fuangfa P, Suppasilp C, Vathesatogkit P, et al. Bone Mineral Density and Trabecular Bone Score in Predicting Vertebral Fractures in Male Employees of the Electricity Generating Authority of Thailand. J Osteoporosis 2022. doi
10.1155/2022/6832166
พญ. ชนินาถ สกุลพิสุทธิ์
รศ. พญ. ชนิกา ศรีธรา
รศ. พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์
นพ. ประมาณ เฟื่องฟ้า
NM/DX  NM/MSK  age; aged; Article; bone density; bone radiography; cohort analysis; controlled study; disease association; employee; femoral neck; fragility fracture; human; major clinical study; male; musculoskeletal disease assessment; prediction; predictive value; quantitative analysis; receiver operating characteristic; retrospective study; risk factor; spine fracture; Thailand; thoracolumbar spine; trabecular bone https://www.hindawi.com/journals/jos/2022/6832166/
19 Yurasakpong L, Asuvapongpatana S, Weerachatyanukul W, Meemon K, Jongkamonwiwat N, Kruepunga N, et al. Anatomical variants identified on chest computed tomography of 1000+ COVID-19 patients from an open-access dataset. Clin Anat 2022. doi
10.1002/ca.23873
อ.พญ.ธันวา สุดแสง DX Neuro Imaging COVID-19; bronchi; computed tomography; dataset; lung; trachea. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35385153/
20 Tewattanarat N, Junhasavasdikul T, Panwar S, Joshi SD, Abadeh A, Greer MLC, et al. Diagnostic accuracy of imaging approaches for early tumor detection in children with Li-Fraumeni syndrome. Pediatr Radiol 2022;52(7):1283-95. พญ. ธิติพร ชุณหสวัสดิกุล DX Pediatric  Cancer detection; Cancer predisposition disorder; Children; Li-Fraumeni syndrome; Screening; Whole-body magnetic resonance imaging. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35391548/
21 Kiattikul CL, Narayan K, Bernshaw D, Dyk SV, Tzovaras A, Lin MY. Tumor control after palliative hypofractionated, "Quad-shot," external beam radiotherapy followed by brachytherapy: An effective approach in medically compromised and/or elderly patients with cervix cancer. J Cancer Res Ther. 2022;18(1):173-9. นพ. ชัยรัตน์ โล่วณิชเกียรติกุล RT  -  Cervical cancer; hypofractionated; palliative. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35381780/
22  Dechaphunkul A, Danchaivijitr P, Jiratrachu R, Dechaphunkul T, Sookthon C, Jiarpinitnun C, et al. Real-world evidence of cisplatin versus carboplatin in patients with locally advanced nasopharyngeal carcinoma receiving concurrent chemoradiotherapy: A multicenter analysis. Asia-Pac J Clin Oncol 2022. doi
10.1111/ajco.13668
ผศ. พญ. ชุลีพร เจียรพินิจนันท์
นพ. ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร
RT  -  Carboplatin CCRT provided acceptable efficacy and tolerability profiles in real-world practice. Carboplatin should be considered as an alternative regimen, particularly in cisplatin-ineligible patients with LA-NPC treated with CCRT. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35394108/
23  Mazumder A, Dwivedi A, Assawapanumat W, Saeeng R, Sungkarat W, Nasongkla N. In vitro galactose-targeted study of RSPP050-loaded micelles against liver hepatocellular carcinoma. Pharm Dev Technol 2022. doi
10.1080/10837450.2022.2063891
อ. ดร.นพ. วิทยา สังขรัตน์ DX  -  HepG2; RSPP050; SPIO micelles; galactose targeted micelles; in vitro MRI; in vitro anticancer. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35388736/
24 Murakami N, Ando K, Murata M, Murata K, Ohno T, Aoshika T, et al. An Asian multi-national multi-institutional retrospective study comparing intracavitary versus the hybrid of intracavitary and interstitial brachytherapy for locally advanced uterine cervical carcinoma. J Radiat Res. 2022;63(3):412-27.  นพ. ชัยรัตน์ โล่วณิชเกียรติกุล
นพ. ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร
RT  -  combined intracavitary/interstitial brachytherapy; hybrid of intracavitary and interstitial brachytherapy (HBT); image-guided adaptive brachytherapy; uterine cervical cancer.
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35446962/
25 Panpikoon T, Metheekul P, Treesit T, Bua-ngam C, Sriprachyakul A, Pichitpichatkul K. Diameter-reflux relationship of the saphenous vein in the C0–C3 patients of chronic venous disease. Phlebology 2022. doi
10.1177/02683555221088105
รศ. นพ. ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล
พญ. ธรินทร ตรีสิทธิ์
ผศ. นพ. ชินรัตน์ บัวงาม
พญ. อภิชญา ศรีปรัชญากุล
DX Body Intervention CEAP clinical class; Doppler ultrasound; chronic venous disease; saphenous vein; venous reflux. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35442119/
26 Kanokwongnuwat W, Larbcharoensub N, Sriphrapradang C, Suppasilp C, Thamnirat K, Sakulpisuti C, et al. Risk-stratified papillary thyroid microcarcinoma: post-operative management and treatment outcome in a single center. Endocrine 2022. doi
10.1007/s12020-022-03060-5
ผศ.พญ.คนึงนิจ ธรรมนิรัต
พญ. ชนินาถ สกุลพิสุทธิ์
รศ.พญ.อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์
รศ.นพ.จิรวัฒน์ อุตตมะกุล
รศ.พญ.ชนิกา ศรีธรา
ผศ.พญ.วิชชนา จำรูญรัตน์
NM  -  Papillary thyroid microcarcinoma; Post-operative management; Risk stratification; Treatment outcome. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35476179/
27 Getsuwan S, Tanpowpong P, Lertudomphonwanit C, Junhasavasdikul T, Tim-Aroon T, Treepongkaruna S. Etiology and outcome of acute recurrent pancreatitis and chronic pancreatitis. Pediatr Int 2022;64(1):e15145. อ.พญ. ธิติพร ชุณหสวัสดิกุล DX Pediatric  acute disease; child; chronic pancreatitis; complication; human; recurrent disease; retrospective study; Thailand https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ped.15145
28 Thephamongkhol K, Lertkhachonsuk AA, Sitathanee C, Alisanant P, Amornwichet N, Khorprasert C, et al. Propensity Score Matched Study of Tri-Weekly vs. Weekly Platinum-Based Chemotherapy Concurrent with Radiotherapy in the Treatment of Locally Advanced Cervical Cance. Siriraj Med J 2022;74(4):245-55. 1. ผศ. พญ. ชมพร สีตะธนี
2. รศ.นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
3. ผศ.พญ.เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์
4. ผศ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม
5. รศ.พญ.มัณฑนา ธนะไชย
RT, DX RT/Abdomen  -  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/256919
29 Thephamongkhol K, Korpraphong P, Muangsomboon K, Sitathanee C, Lertkhachonsuk AA, Phongkitkarun S, et al. Evaluation and external validation of minor lymphatic pelvic pathway for distant metastases in cervical cancer patients treated with concurrent chemoradiotherapy. Curr Probl Cancer. 2022;46(4):100876. doi: 10.1016/j.currproblcancer.2022.100876. 1. ผศ. พญ. ชมพร สีตะธนี
2. รศ.นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
3. ผศ.พญ.เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์
4. ผศ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม
5. รศ.พญ.มัณฑนา ธนะไชย
RT, DX RT/Abdomen Cervical cancer; Diagnostic imaging; Distant metastasis; Lymphatic vessels; Lymphatic-venous direct connection; Neoplasm staging; Prognosis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35687966/
30 Panpikoon T, Chuntaroj S, Treesit T, Chansanti O, Bua-ngam C. Lower-Extremity Venous Ultrasound in DVT-Unlikely Patients with Positive D-Dimer Test. Acad Radiol 2022;29(7):1058-64. 1. รศ. นพ. ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล
2. อ.พญ. ธรินทร ตรีสิทธิ์
3. ผศ. นพ. ชินรัตน์ บัวงาม
DX Body Intervention abnormal laboratory result; aged; Article; chronic disease; cohort analysis; color Doppler flowmetry; controlled study; deep vein thrombosis; disease assessment; echography; female; human; limb ischemia; lower extremity deep vein thrombosis; lung embolism; major clinical study; male; neurosurgery; orthopedic surgery; preoperative evaluation; prevalence; retrospective study; risk factor; sensitivity and specificity; wells score; diagnostic imaging; lower limb; predictive value; vein thrombosis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32771314/
31 Kaewpralom A, Admontree S, Worawichawong S, Sangkum P, Srirattanapong S. Differentiation of Benign Solid Renal Lesions from Malignant Lesions Using Dual-Energy CT. J Med Assoc Thai 2022;105(5):413-422. ผศ.พญ.เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์ DX Abdomen Dual-energy CT; Spectral CT; Renal cell carcinoma; Renal mass; Iodine density; Effective atomic number http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/13308
32 Wongsak S, Sa-ngasoongsong P, Pinitkwamdee S, Thongchuea N, Prasai AB, Warinsiriruk E, et al. Effectiveness of prophylactic double-looped wiring in cementless Hip arthroplasty: A biomechanical study in osteoporotic bone model using impaction simulation system. Injury 2022;53(7):2454-61. ศ. น.ต.หญิง พญ. สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ DX MSK Aged; Arthroplasty, Replacement, Hip; Femoral Fractures; Femur; Hip Prosthesis; Humans; Osteoporosis; Periprosthetic Fractures   Read more click
33 Udomkittivorakul N, Wattanasirichaigoon D, Manuyakorn W, Pongphitcha P, Khongkraparn A, Tunlayadechanont P, et al. Report of clinical presentations and two novel mutations in patients with Wiskott-Aldrich syndrome/X-linked Thrombocytopenia. Platelets 2022;33(5):792-6. อ.พญ.พัดชา ตุลยาเดชานนท์  DX Neuro Imaging  Eltrombopag; Wiskott-Aldrich syndrome; X-linked thrombocytopenia; novel pathogenic WAS gene mutations; pineoblastoma. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34705590/
34  Plangpleng N, Charoenphun P, Polpanich D, Sakulkaew K, Buasuwan N, Onjun O, et al. Flexible gamma ray shielding based on natural Rubber/BaSO4 nanocomposites. Radiat Phys Chem 2022;199. 1. อ.ดร.พุทธิพร เจริญพันธุ์
2. ผศ.นพ.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี 
NM  -  Barium sulphate; Gamma ray; Nanocomposites; natural Rubber https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X22003541
35 Dmytriw AA, Ortega C, Anconina R, Metser U, Liu ZA, Liu Z, et al. Nasopharyngeal Carcinoma Radiomic Evaluation with Serial PET/CT: Exploring Features Predictive of Survival in Patients with Long-Term Follow-Up. Cancers (Basel). 2022;14(13):3105. doi: 10.3390/cancers14133105. อ.พญ.ทิพารมณ์ สนั่นเมือง DX Neuro Imaging FDG-PET/CT; nasopharyngeal carcinoma; otolaryngology; radiation oncology; radiomics. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35804877/
36 Puttanawarut C, Sirirutbunkajorn N, Tawong N, Khachonkham S, Pattaranutaporn P, Wongsawat Y. Impact of Interfractional Error on Dosiomic Features. Front Oncol 2022;12. 1. อ.ดร.ศุภลักษณ์ ขจรขำ
2. อ.นพ.ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร 
RT  -  dose distribution; dosiomics; generalizability; interfractional error; radiomics; stability; texture analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35756677/
37 Bäumer C, Frakulli R, Kohl J, Nagaraja S, Steinmeier T, Worawongsakul R, et al. Adaptive Proton Therapy of Pediatric Head and Neck Cases Using MRI-Based Synthetic CTs: Initial Experience of the Prospective KiAPT Study. Cancers 2022;14(11). อ.นพ.ราศิน วรวงศากุล RT  -  MRI-guided radiation therapy; adaptive radiation therapy; head-and-neck tumors; pediatric radiation oncology; proton therapy; synthetic CTs. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35681594/
38 Prapruttam D, Klawandee S, Tangkittithaworn P, Wongwaisayawa S. Effect of Alvarado Score on the Negative Predictive Value of Nondiagnostic Ultrasound for Acute Appendicitis. J Med Ultrasound 2022;30(2):125-9. 1. ผศ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม
2. ผศ.นพ.ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ
DX Abdomen/ER Alvarado score; appendicitis; negative predictive value; nondiagnostic ultrasound; ultrasound. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35832371/
39 Thephamongkhol K, Korpraphong P, Muangsomboon K, Sitathanee C, Lertkhachonsuk AA, Phongkitkarun S, et al. Development and validation of a prognostic prediction model including the minor lymphatic pathway for distant metastases in cervical cancer patients. Sci Rep. 2022 ;12(1):9873. doi: 10.1038/s41598-022-13616-0.  1. ผศ. พญ. ชมพร สีตะธนี
2. รศ.นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
3. ผศ.พญ.เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์
4. ผศ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม
5. รศ.พญ.มัณฑนา ธนะไชย
DX/RT RT/Abdomen Chemoradiotherapy; Female; Humans; Neoplasm Staging; Prognosis; Retrospective Studies; Uterine Cervical Neoplasms https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35701437/
40 Saksirisampant G, Kawamatawong T, Promsombat K, Sukkasem W, Liamsombut S, Pasomsub E, et al. A Prospective Study of Plasma and Bronchoalveolar Lavage Fluid CMV DNA Load Quantification for the Diagnosis and Outcome of CMV Pneumonitis in Immunocompromised Hosts. J Clin Virol. 2022;155:105243. doi: 10.1016/j.jcv.2022.105243. ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม DX Chest DNA load; computed tomography; cytomegalovirus; herpesvirus; mortality; nucleic acid amplification testing; pneumonia. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35908479/
41 Sakulpisuti C, Charoenphun P, Chamroonrat W. Positron Emission Tomography Radiopharmaceuticals in Differentiated Thyroid Cancer. Molecules 2022;27(15). doi: 10.3390/molecules27154936 1. อ.พญ.ชนินาถ สกุลพิสุทธิ์
2. อ.ดร.พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์
3. ผศ.พญ.วิชชนา จำรูญรัตน์
NM  -  PET radiopharmaceutical; differentiated thyroid cancer (DTC); positron emission tomography/computed tomography (PET/CT). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35956886/
42 Kasemchaiyanun A, Boonsarngsuk V, Liamsombut S, Incharoen P, Sukkasem W. Myeloperoxidase-antineutrophil cytoplasmic antibody-associated diffuse alveolar hemorrhage caused by denosumab. Respir Med Case Rep 2022;38. doi: 10.1016/j.rmcr.2022.101690 ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม DX Chest Denosumab; Diffuse alveolar hemorrhage; Drug-induced vasculitis; Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody; Osteoporosis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35814031/
43 Saifon W, Sensorn I, Trachu N, Oranratnachai S, Charoenyingwattana A, Runcharoen C, et al. Gastrointestinal microbiota profile and clinical correlations in advanced EGFR-WT and EGFR-mutant non-small cell lung cancer. BMC Cancer. 2022;22(1):963. doi: 10.1186/s12885-022-10050-3. 1. ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม
2. ศ.น.ต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ
DX Chest EGFR-mutant; Lung cancer; Microbiome; Microbiota; NSCLC. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36076157/
44 Bruminhent J, Kaewsanga Y, Jiraaumpornpat W, Arnuntasupakul V, Suwatanapongched T, Kiertiburanakul S. Clinical Course and Outcomes among COVID-19 Patients at the Hospitel in Bangkok: A Retrospective Study. Trop Med Infect Dis. 2022;7(9):238. doi: 10.3390/tropicalmed7090238.  ศ.น.ต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ DX Chest antihistaminic agent; antitussive agent; dexamethasone; favipiravir; paracetamol https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9506055/