บุคลากรศูนย์รังสีวิทยาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

นายปฐมพงศ์ พลหาญ
ตำแหน่ง : นักฟิสิกส์การแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.จิราพร การุญ
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.สุชาวดี ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ฝนทิพย์ คงขวัญ
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ศิโรรัตน์ เจริญบุตรานนท์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายวุฒินันท์ นามเสาร์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ภัคสิริ สังข์สีแก้ว
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.วิลาสินี มาเกิด
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายทองต่อ ปาละกูล
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นางจุลมณี ซิงห์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นางวราพร ศรีม่วง
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ศศิธร สมภักดี
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ภัทรพร คล้ายสินธุ์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.พีรดา โคตะแวง
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายเอกสิทธิ์ คำศรี
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ณัฐนรี มีศิลสัตย์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.อาทิติยา ต่วนศิริ
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ศจีรัตน์ พิบูลย์เศรษฐ์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายสหรัฐ ภัทรกิจโสภณ
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ปุณยนุช ถิ่นจันทร์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ภัทรจิรา นินทรีย์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.จุฑาทิพย์ ตะบองเพ็ชร
ตำแหน่ง : พยาบาล
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ดุษฎี สุขวัฒนาชัยกูล
ตำแหน่ง : พยาบาล
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.กัญภร ดู่สันเทียะ
ตำแหน่ง : พยาบาล
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ผกามาศ ศรีภู่
ตำแหน่ง : พยาบาล
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นางทวีพร วิริยะเชษฐ์กุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.วิภาวรรณ อักษรกูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.มานิษา ทิพย์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.นภาพร จิตตะวัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ภาญญาดา ยอดสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายอนุสรณ์ พิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.กชกร ร้อยแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ศิริขวัญ ยอดวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ทิพย์ทิภาพร ทิพย์กมลมาน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.วันทนา แก่นจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ปัทมา มายา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.อรทัย มาสอน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการ/ต้อนรับนัดหมาย :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.สมพิศ เฉพาะคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการสำนักงาน :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ปภาวี สุวรรณพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการสำนักงาน :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.กลนิษฐ์ สายเสมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการสำนักงาน :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นางฐิติมา อุตกฤษฏ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการสำนักงาน :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายเอกรัฐ แก้วสุริยะโยธิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส่วนฟิล์ม :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายทรงวุฒิ โพธิ์พุฒ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ส่วนฟิล์ม :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายมงคล ช้างทอง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.โยธิญา รัดชำ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค
ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.มุธิตา วงษาหาร
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
พนักงานบริการ :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นางสุทธิรัตน์ ทองอ้น
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
พนักงานบริการ :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายจิรโรจน์ โสลี
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
พนักงานบริการ :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายวีรยุทธ เทพสุรินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
พนักงานบริการ :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นายเอกราช แซ่ม้า
ตำแหน่ง : พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นางพัณภัช บุญยะโพธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.ชนิดา จินตะนานุช
ตำแหน่ง : พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส.กัลยาณี ขุมมิล
ตำแหน่ง : พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค :
วุฒิการศึกษา
CV :