ผลงานตีพิมพ์ (Publication)

รศ.พญ.ชนิกา ศรีธรา

download file pdf: