งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ปฐมาพร จิรันธร  
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ/ หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป
 
พิมพิลา ขาวขำ  
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก
 
วิศวกร
สะอาด ช้างหัวหน้า  
ตำแหน่ง : วิศวกร
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวิจัย
ศศิภา หมื่นศรี  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
อรทัย ปะโนรัมย์  
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
 
สุภาภรณ์ โต๊ะสำลี  
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
จุฑามาศ จุ้ยเจริญ  
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร
ดรุณี สุขวัฒนาชัยกูล  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ปิยะพร อิ่มสำราญ  
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุและการเงิน
นิตยา อินต๊ะเรือน  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ทรงสมร สุจินต์  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
เอกธิดา ชัยศรี  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังพัสดุ
อังศนีย์ อู่รัชตมาศ  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
คมิก พิศลย์  
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ
พัชรินทร์ อยู่คง  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ปรารถนา บุตนุ  
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการ
กชภรณ์ ภู่เสือ  
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
 
คุณสมบัติ พันธะสา  
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
 
น้ำค้าง สิทธิ  
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป