You are here

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

alt
พญ.นริศรา ตันติยาทร (พิม)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.ธิติมันท์ วรธงชัย (โทนี่)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.ชนกสุดา หิรัญศิริวัฒน์ (นก)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.ปิยเนตร เกียรติไกรวัลศิริ (กิ๊ก)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.นันทินี เอี่ยมวรสิน (แนน)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.ณัฏฐิกา จันดี (เชอร์รี่)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.อริญชย์ ชอบอรุณ (มอส)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.ธีร์จุฑา ชัยเธียร (เฟิร์น)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.เพียงรินทร์ ฐิตะรักษา (น้ำตาล)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.วีนัสนันท์ เพียงดวงใจ (น้ำผึ้ง)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.อดิศร ดวงสุวรรณ (ฟิว)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.กุลวดี สิงหโรจนากุล (เก๋)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.ธนพร ศุภโชคชัยวัฒนา (มายด์)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.ทิพย์ธันยา วัลยะเสวี (พราว)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.ชัชฎาภรณ์ ดอกนางแย้ม (อุ๊)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.ธนพล คงยุทธ (กุ๊ป)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.อานันท์ ดิเรกวุฒิกุล (นัน)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.กฤษฎา แสวงหา (แมน)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.กมลเนตร วิจักขณ์พันธ์ (เกต)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.นัทธพงศ์ แดงรุ่งโรจน์ (บาส)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.อภิศักดิ์ จู่จุ้ยเอี่ยม (กอล์ฟ)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร (นัท)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.เหรียญตรา แน่นหนา (ปั๊ม)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.ธัณย์จิรา พัฒนวงศ์สิน(จอย)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วุฒิการศึกษา
 
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297