You are here

อบรม เรื่อง “Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Team”

อบรม เรื่อง Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Team
อบรม เรื่อง Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Teamอบรม เรื่อง Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Team
 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรม เรื่อง “Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Team” โดยมีคุณเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดีและผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211