ต้อนรับทีมพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

     ต้อนรับทีมพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตทั้งระบบ เมื่อวันที่ 25-6-2558