ประกาศใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA ของงานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์