ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 – 2 กันยายน 2553 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ งานโสตทัศนศึกษา
 
ในวันพุธที่ 11สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี
 
ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ณ คณะแพทยศาตร์ศิริรราชพยาบาล ในวันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2553 เวลา 12.45 น.

 
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาอาจารย์รามาธิบดี

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 53 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

Pages

 
สภาอาจารย์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2  เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-201-1009 , 02-201-1010