ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2529 และอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกตั้งแต่ปี 2529...

 
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 – 2 กันยายน 2553 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ งานโสตทัศนศึกษา
 
ในวันพุธที่ 11สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี
 
ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ณ คณะแพทยศาตร์ศิริรราชพยาบาล ในวันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2553 เวลา 12.45 น.

 
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาอาจารย์รามาธิบดี

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 53 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี