สภาอาจารย์รามาธิบดี ได้เสนอชื่ออาจารย์ผู้ได้รับคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง

          สภาอาจารย์รามาธิบดี ได้เสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2529 และอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกตั้งแต่ปี 2529 เป็นปีแรกที่ได้รับการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างคือ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1. ศาสตราจารย์สาคร ธนมิตต์ สำนักงานศูนย์วิจัย พ.ศ. 2529
2. ศาสตราจารย์ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2530
3. รองศาสตราจารย์วราวุธ สุมาวงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2533
4. ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2535
5. รองศาสตราจารย์พูนพิศ อมาตยกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา พ.ศ. 2537
6. ศาสตราจารย์สุภรี สุวรรณจูฑะ ภาควิชากุมาเวชศาสตร์ พ.ศ. 2538
7. รองศาสตราจารย์ดรุณี ชุณหะวัต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2540
8. ศาสตราจารย์พวงทอง ไกรพิบูลย์ ภาควิชารังสีวิทยา พ.ศ. 2543
9. รองศาสตราจารย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พ.ศ. 2545
10. รองศาสตราจารย์พรพิมล พัวประดิษฐ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2548
11. ศาสตราจารย์นงพงา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2549
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2552

 

ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกี่ยรติคุณอาจารย์แพทย์ แพทยสภา

1. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ สุทัศนวรวุฒ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2546
2. รองศาสตราจารย์รวิพรรณ วิทูรพาณิชย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2550
3. รองศาสตราจารย์อาทิ เครือวิทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2552
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2553