ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. ปี พ.ศ. 2560

...
 

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 - 13.00 น. ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงาน...

 

18 กันยายน 2560 ตั้งแต่ 12.00 - 15.00 น. ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได...

 
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี2560

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 12.30 - 15.30 น. ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน และมอบ...

 
เลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

18 กันยายน 2560 ตั้งแต่ 7.00 - 14.00 น. ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสม...