วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญคณาจารย์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง