ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 
แสดงความยินดี

ศาสตราจารย์อลิสา  ลิ้มสุวรรณ, ศาสตราจารย์สุรเดช  หงส์อิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราภรณ์  จ...

 
หนึ่งน้ำใจ  ล้านคำขอบคุณ  ครั้งที่ 6

รายการถ่ายทอดสด  ในวันเสาร์ที่  27  เมษายน  2556  ณ  สถานีวิทยุโทร...

 
โครงการสานสัมพันธ์สภาอาจารย์

วันอาทิตย์ที่   24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556

 
โครงการ “งานอาจารย์สัมพันธ์”

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

 
จัดการเสวนาเรื่อง “พรบ.  คุ้มครองผู้เสียหายจากการบบริการสาธารณสุข”

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

 
การรับสมัครและวันเลือกตั้ง คณะกรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี ชุดที่ 21

กำหนดวัน/เวลา รับสมัครในวันจันทร์ที่ 17 - 28 มิ.ย. 56 เวลา 8.30-16.00 น. ณ สำนักงานสภาอาจารย์รามาธิบดี...

 
งานพัฒนารามาธิบดี ครั้งที่ 2

จับเข่าคุยกัน...กับท่านคณบดีและทีมบริหาร

 
แสดงความยินดี

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ประชุมกรรมการสภาอาจารย์รามาธิบดี

 
การแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง "ก้าวต่อไปของรามาธิบดี"

มีผู้ดำเนินการเสวนา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรูญ ตั้งกีรติชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร แล...

 
การเสวนา เรื่อง "สิทธิการตาย ใครอณุญาต"

โดยวิทยากร นายแพทย์อำพล  จินดาวัฒนะ , นายแพทย์ชำนาญการพิเศษเมธี  วงศ์ศิริวรรณ ...

 

ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2529 และอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกตั้งแต่ปี 2529...

Pages

 
สภาอาจารย์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2  เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-201-1009 , 02-201-1010