สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาอาจารย์รามาธิบดี

     วันพุธที่ 11 มิถุนายน 53 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสภาคณาจารย์สานเสวนา เรื่อง “ประชาคมมหิดลร่วมปฏิรูปประเทศไทย” จัดโดย สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์ สายขุน ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติความขัดแย้งของคนในสังคมครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ นำมาซึ่งความแตกแยกทางความคิดของคนไทยอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม วิกฤติครั้งนี้คนไทยตระหนักถึงความสามัคคีของคนในชาติเพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ ขณะนี้คนไทยทุกภาครัฐและเอกชนกำลังทำหน้าที่ของตนเองอย่างหนักด้วยการ
     ร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาสเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย