เสวนาเรื่อง“ประชาคมมหิดลร่วมปฏิรูปประเทศไทย”

     สภาอาจารย์รามาธิบดี ร่วมกับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสานเสวนาเรื่อง “ประชาคมมหิดลร่วมปฏิรูปประเทศไทย” ในวันพุธที่ 11สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี
     วิทยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
               คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
               ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
               อาจารย์ศุภชัย ถนอมทรัพย์
               ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 
               สำนักงานอธิการบดี 
               นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
     ผู้ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์