เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในและภายนอกมาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Medication errors

เมื่อวันจัันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 - 16.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในและภายนอกมาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้...

 

สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้...

 

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี