ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

ทางตรง
  1. เป็นศูนย์พิษวิทยาแห่งแรกในประเทศไทย
  2. เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลและข้อแนะนำเกี่ยวกับสารพิษ
  3. เป็นแหล่งตรวจวินิจฉัยสารพิษ และวัดระดับยาหรือสารพิษทางห้องปฎิบัติการ
  4. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยการรักษาสารพิษ
  5. เป็นแหล่งผลิตบุคลากรรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ
  6. เป็นแหล่งวางแผนดูแลและแก้ไข ป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
ทางอ้อม
  1. เป็นแหล่งกระตุ้นเตือนให้แพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตะหนักถึงอันตรายของสารเคมีต่างๆ
  2. เป็นแหล่งประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านพิษวิทยา
  3. เป็นแหล่งที่เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน