วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา อันตรายที่เกิดจากสารเคมี ยา หรือสารพิษต่างๆ โดยให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆ ความเป็นพิษ การเกิดพิษ อาการ การวินิจฉัย และวิธีการบำบัดรักษาเบื้องต้นแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป
  2. เพื่อให้บริการการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ ตลอดจนรับโอนย้ายผู้ป่วยหนัก เนื่องจากได้รับสารพิษเพื่อการรักษาต่อ
  3. เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยสารพิษ และวัดระดับยาทางห้องปฏิบัติการ
  4. เพื่อฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับสารพิษ และการรักษา
  5. เพื่อรวบรวมสถิติ อุบัติการการเกิดภาวะเป็นพิษ
  6. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อหามาตรการในการใช้ยาที่ถูกต้อง และลดอันตรายจากสารพิษในระดับหน่วยงานต่างๆ ในและนอกประเทศ