ติดต่อเรา (Contact)

                      Logo Poison Center ศูนย์พิษวิทยา

ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 218/11 ชั้น 3 อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

Back office (เฉพาะวันเวลาราชการ): 0-220-11084-6  Hotline (Consult cases): 1367 (ตลอด 24 ชั่วโมง)  Line ID: @rpc1367

E-mail: poisrequest@gmail.com     website: https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/


mail สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน (Elective) mail

ติดต่อ คุณริตราภรณ์ จันเขียว (คุณใหม่) โทร. 02-201-1628 

สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา (Clinical pharmacology and toxicology) ภาควิชาอายุรศาสตร์

E-mail: rama.elective@gmail.com    website: https://www.rama.mahidol.ac.th/med/division/toxico