บทบาทหน้าที่ และกิจกรรมหลัก

บทบาทหน้าที่

  1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำวิธีวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยภาวะเป็นพิษจากยาและสารเคมี
  2. ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการใช้ยา ข้อบ่งชี้ในการรักษา ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การปรับระดับยา ปฏิกิริยาต่อกันของยา อาการข้างเคียง
  3. ให้บริการข้อมูลทางด้านสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
  4. ให้การรักษาและรับโอนย้ายผู้ป่วยภาวะเป็นพิษที่มีอาการหนัก หรือมีปัญหาซับซ้อน หรือต้องได้รับยาต้านพิษ

กิจกรรมหลัก

  1. ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย Internet ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ให้บริการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่
  3. จัดทำจุลสารศูนย์พิษวิทยา (Poison and Drug Information Bulletin) เผยแพร่ข้อมูลด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ
  4. บริการ computer online ให้ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่
  5. มี Homepage ของศูนย์ฯ ให้ข้อมูลทางด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยา เป็นภาษาไทย