MENU
Toxicology in the news
Ramathibodi Poison Center  

You are here

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ เรียนรู้เรื่องรังสีจากกรณีซีเซียม

 

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง  

 "เรียนรู้เรื่องรังสีจากกรณีซีเซียม" 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี

ภาควิชารังสีวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา  ตระกูลศรีชัย 

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์นายแพทย์พันธกานต์  ตันสุวรรณรัตน์

ศูนย์พิษวิทยา และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

 

1.เรียนรู้เรื่องรังสีจากกรณีซีเซียม (Basic Radiation fromCs-137 Incident) โดย ผศ. ดร. กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี

2. Radiation Injuries โดย รศ.พญ.สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 

 

พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน