เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในมาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 - 15.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอก และ ภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี