การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Prehospital Antidote: Experiences from Ramathibodi EMO

 

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง  

 "Prehospital Antidote: Experiences from Ramathibodi EMO" 

โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา  ตระกูลศรีชัย 

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร  ยุกเซ็น

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นักฉุกเฉินการแพทย์ยุรนันท์  ภูโทถ้ำ

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

----------------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(คลิก) รออัปเดต