ประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Strengthening Poison Centres in the South-East Asia Region

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Strengthening Poison Centres
in the South-East Asia Region

     ด้วยองค์การอนามัยโลกภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ในฐานะศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา (WHO Collaborating Centre for the Prevention and Control of Poisoning) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshopon Strengthening Poison Centres in the South-East Asia Region ขึ้นในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการทำงานของศูนย์พิษวิทยาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์พิษวิทยาในภูมิภาค โดยมีตัวแทนของประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม สังเกตการณ์ และเป็นวิทยากร ประมาณ 40 - 50 คน ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. มีการจัดให้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลสชั้น 3 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 
     โดยในวันดังกล่าวนี้ ทางศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับ คณะผู้แทนในการศึกษาดูงานให้กับตัวแทนจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยแบ่งออกเป็นแต่ละ Station และรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
 
     ศูนย์พิษวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณ คณะผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติในการศึกษาดูงานในครั้งนี้