ร่วมต้อนรับและการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) Ms.Saima Wazed

ร่วมต้อนรับและการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของผู้อำนวยการ
องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO)

 
      เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์พิษวิทยา ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้จัดสถานที่ร่วมต้อนรับและการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) Ms.Saima Wazed Hossain จากบังกลาเทศ รวมทั้งคณะศึกษาดูงาน เพื่อลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์พิษวิทยานั้น โดยศูนย์พิษวิทยา นำเสนองานและผลการดำเนินงาน นิทรรศการผลงานของศูนย์พิษวิทยา บทบาทและหน้าที่ของศูนย์พิษวิทยา กับโครงการการบริหารจัดการและสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Initiative for Coordinated Antidotes Procurement in the South-East Asia Region, iCAPS) รวมทั้ง นำเยี่ยมชมระบบ Call Center และนำเสนอกรณีตัวอย่างการเกิดพิษกับงานด้านการเฝ้าระวังทางพิษวิทยา งานด้านการรักษาด้วยยาต้านพิษ โดยทีมอาจารย์แพทย์ของศูนย์พิษวิทยา