การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Local anesthetic Toxicity: practical points you should know

 

การบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง  

 "Local anesthetic Toxicity: practical points you should know" 

โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา  ตระกูลศรีชัย 

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์นายแพทย์พันธกานต์  ตันสุวรรณรัตน์

ศูนย์พิษวิทยา และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์ณัฐพล  สัตย์ซื่อ

ศูนย์พิษวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

----------------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

อาจารย์นายแพทย์พันธกานต์  ตันสุวรรณรัตน์ (คลิก)

นายแพทย์ณัฐพล  สัตย์ซื่อ  (คลิก)