การตรวจประเมินขออนุมัติ หน่วยปฏิบัติการอํานวยการระดับที่ปรึกษาของศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจประเมินขออนุมัติ หน่วยปฏิบัติการอํานวยการระดับที่ปรึกษาของ
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
     เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พิษวิทยา ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ได้จัดสถานที่รองรับทีมตรวจประเมินหน่วยปฎิบัติการอำนวยการระดับที่ปรึกษาด้านพิษวิทยานั้น และให้ข้อคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาในการดูแลคนไข้ที่ได้รับพิษ นอกโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้คนไข้ทุกคนเข้าถึงยาด้านพิษได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่าน ที่ให้เกียรติตรวจรับรอง และการช่วยเหลือสนับสนุน ในทุกๆด้าน ตลอดเสมอมา ณ ที่นี้