ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ