ประกาศเปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม-นรีเวช (เฉพาะผู้ป่วยนัดหมาย)