บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ประจำปี 2567

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ประจำปี 2567
เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 

ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์